Seznam veřejnoprávních smluv 2018

Seznam veřejnoprávních smluv

  

1/2018       Myslivecké sdružení Pohořelice        20.000,- Kč

                  na činnost spolku

2/2018       SDH a JSDH Pohořelice                  100.000,- Kč

                  na činnost spolku

3/2018       TJ Sokol Pohořelice                      100.000,- Kč

                  na činnost spolku

4/2018       ČČK – místní skupina Pohořelice      10.000,- Kč

                  na činnost spolku

5/2018       Oblastní spolek ČČK Zlín                10.000,- Kč

                  ošetřovatelská péče pro občany obce

 

Darovací smlouvy

 

1/2018        Český svaz včelařů, o.s.                      7.000,- Kč

                  Vařák na včelí vosk

2/2018        ZŠ a MŠ Pohořelice, p. o.                    5.000,- Kč

                  Sportovní aktivity dětí

3/2018        Domov pro seniory Napajedla             20.000,- Kč

                  Zkvalitnění života klientů z obce

4/2018        Charita sv. Anežky Otrokovice              7.000,- Kč

                  Terénní služby v obci

5/2018        Pečovatelská služba Napajedla, p.o.   13.000,- Kč

                  Terénní služby v obci

6/2018        Spolek přátel hradu Lukov                  3.000,- Kč

                  Kniha Hrady Zlínského kraje

 

 Pohořelice 28. března 2018

 

 Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pohořelice

číslo: 2/2018

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

mezi:

 

Poskytovatelem dotace: Obec Pohořelice

se sídlem: Školní 35, Pohořelice

zastoupený: Jaroslavem Němečkem, starostou

IČ: 00568686

bankovní spojení: 1405304349/0800 Česká spořitelna a.s.

(dále jen „poskytovatel“)

 

a

 

Příjemcem dotace: SDH Pohořelice a Jednotka SDH Pohořelice

sídlo/bytem: Školní 35, Pohořelice

IČ: 68729685

typ příjemce: spolek

zastoupená/jednající: Aleš Maňásek, starosta SDH Pohořelice

(dále jen „příjemce“)

 

I.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč, slovy Stotisíckorun. 

1.2 Celá dotace ve výši 100.000,- Kč je krytá z rozpočtu obce Pohořelice.
Dotace je poskytována na činnost SDH Pohořelice a Jednotky SDH Pohořelice.
 

1.3 Projekt bude probíhat v době od 1.1. do 31.12.2018.

 

II.

Splatnost peněžních prostředků

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. průběžně do 31.12.2018 po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

Jelikož se prostředky poskytují na základě předložených dokladů, není vyžadováno vyúčtování po skončení dotačního období.

 

III.

Podmínky udělení peněžních prostředků

3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.

3.2 Dotace bude poskytována průběžně na základě předložených dokladů. Po posouzení účelovosti budou prostředky obcí vyplaceny. 

3.3 Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny „Dotace obce Pohořelice“. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy.

U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.

3.6 Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů) nejsou:

- veškeré výdaje netýkající se činnosti SDH Pohořelice a Jednotky SDH Pohořelice.

 

IV.

Ukončení smlouvy

4.1 Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

4.2 Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

4.3 Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b) poruší pravidla veřejné podpory,

c) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,

d) je v likvidaci,

e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory,

f) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem.

4.4 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

4.5 Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

4.6 Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

4.7 Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.

4.8 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.

4.9 Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.10 Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.11 Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.

4.12 Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

5.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Obecní úřad Pohořelice

5.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.

5.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

5.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

5.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

5.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Pohořelice

Datum jednání a číslo usnesení: 26.3.2018, 3/Z/18/1

 

 

V Pohořelicích dne 28.03.2018 

 

za poskytovatele          Jaroslav Němeček, starosta

za příjemce                  Aleš Maňásek, starosta SDH Pohořelice

 

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pohořelice

číslo: 3/2018

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

mezi:

 

Poskytovatelem dotace: Obec Pohořelice

se sídlem: Školní 35, Pohořelice

zastoupený: Jaroslavem Němečkem, starostou

IČ: 00568686

bankovní spojení: 1405304349/0800 Česká spořitelna a.s.

(dále jen „poskytovatel“)

 

a

 

Příjemcem dotace: TJ Sokol Pohořelice

sídlo/bytem: U Hřiště 301, Pohořelice

IČ: 18757472

typ příjemce: spolek

zastoupená/jednající: Miroslav Hlobil, předseda spolku

(dále jen „příjemce“)

 

I.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč, slovy Jednostotisíckorun.

1.2 Celá dotace ve výši 100.000,- Kč je krytá z rozpočtu obce Pohořelice.

Dotace je poskytována a na činnost TJ Sokol Pohořelice.

1.3 Projekt bude probíhat v době od 1.1. do 31.12.2018.

 

II.

Splatnost peněžních prostředků

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. průběžně do 31.12.2018 po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31.12.2018. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

Jelikož se prostředky poskytují na základě předložených dokladů, není vyžadováno vyúčtování po skončení dotačního období.

 

III.

Podmínky udělení peněžních prostředků

3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.

3.2 Dotace bude poskytována průběžně na základě předložených dokladů. Po posouzení účelovosti budou prostředky obcí vyplaceny.

3.3 Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny „Dotace obce Pohořelice“. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy.

U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.

3.6 Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů) nejsou:

- veškeré výdaje netýkající se činnosti TJ Sokol Pohořelice..

 

IV.

Ukončení smlouvy

 

4.1 Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

4.2 Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

4.3 Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b) poruší pravidla veřejné podpory,

c) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,

d) je v likvidaci,

e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory,

f) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem.

4.4 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

4.5 Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

4.6 Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

4.7 Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.

4.8 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.

4.9 Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.10 Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.11 Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.

4.12 Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

5.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Obecní úřad Pohořelice

5.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.

5.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

5.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

5.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

5.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Pohořelice

 

Datum jednání a číslo usnesení: 26.3.2018, 3/Z/18/1

 

V Pohořelicích dne 28. 03. 2018   

 

za poskytovatele        Jaroslav Němeček, starosta

za příjemce                Miroslav Hlobil, předseda spolku