Obsah

Kanalizační řád


Kanalizace obce Pohořelice


1. Kanalizace obce Pohořelice

Zpracovatel kanalizačního řádu Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice, IČO 756 969 75
Datum zpracování listopad 2013


2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.


Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu

 • zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, § 10, §14, §18, §19, §32, §33, §34) ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 428/2001 Sb., (§9, §14, §24, §25, §26) ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (zejména § 16) ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků

 
2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratelem) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, §34 zákona č.
274/2001 Sb.
b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravované z jiných nemovitostí a pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.
c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.
d) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit

e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.
f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.
g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

 

2.2 Cíle kanalizačního řádu
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Pohořelice tak, aby zejména:
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů
c) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně
e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě

 

3. Popis území
3.1 CHarakter lokality

Obec Pohořelice je obec o počtu obyvatel 855, ležící asi 4 km jihovýchodně od města Otrokovice v těsné blízkosti města Napajedla. Obcí prochází silnice III/4975 Komárov–Kvítkovice a silnice III/4976 Napajedla–Oldřichovice. Pod obcí protéká Pohořelický potok, který se vlévá do
Moravy. Zásobování pitnou vodou je realizováno převážně z vodovodu pro veřejnou potřebu, provozovaného firmou Moravská vodárenská, a.s., částečně z individuálních studní.


3.2 Odpadní vody
V lokalitě vznikají převážně odpadní vody splaškového charakteru. Průmysl ani koncentrované zdroje znečištění se zde nenacházejí. Kanalizace v obci je jednotná ve vlastnictví a provozování obce Pohořelice. V jižní části je kanalizace vyústěna do vodního toku Pohořelického
potoka, severní část je předávána do kanalizační sítě Města Napajedla, provozované firmou Moravská vodárenská, a.s. Lokalita nové výstavby v jižní části obce je odkanalizována oddílnou kanalizací. Splaškové odpadní vody jsou čištěny v lokální ČOV. 

 
4. Technický popis stokové sítě
4.1 Popis a hydrotechnické údaje

Obec Pohořelice má vybudovánu jednotnou kanalizační síť. Vzhledem k umístění části zástavby na vrcholu kopce jsou odpadní vody odváděny na dvě strany. Část odpadních vod je odváděna jižním směrem do Pohořelického potoka. Část odpadních vod ze zástavby na vrcholu kopce
je odváděna severozápadním směrem do kanalizace, která je napojena na ČOV Napajedla. Lokalita nové zástavby v jižní části je odkanalizována samostatně přes lokální ČOV.

Areál bývalé zemědělské farmy je odkanalizován samostatně.

Odpadní vody odtékající z jednotlivých nemovitostí do veřejné kanalizace vyústěné do Pohořelického potoka jsou předčištěny v septicích a domovních čistírnách. Část bytového fondu je opatřeno jímkami na vyvážení. Do kanalizace je také částečně zapojeno i odvodnění extravilánu.

 

5. Údaje o čistírně odpadních vod
Centrální čistírna odpadních vod pro obec Pohořelice není vybudována. Severní část obce je odkanalizována na centrální čistírnu odpadních vod v Napajedlích. Zbytek obce je odkanalizován do zatrubněného Pohořelického potoka, do kterého jsou odváděny předčištěné odpadní vody z
jednotlivých nemovitostí individuálně v septicích a domovních čistírnách. Pro výstavbu fy. STAVERA je zřízena na pozemklu p.č. 969 k.ú. Pohořelice ČOV EKOCIS EK-S 50.
Jedná se o podzemní plastovou válcovou nádrž o průměru 3300 mm, určenou pro čištění odpadních vod od 50 EO.


Technické údaje:
Objem nádrže .............................................13,2 m3
Návrhový přítok...........................................12,5 m3/den
......................................................................3 kg/ BSK5/den
Objem aktivace............................................9,7 m3
Doba zdržení................................................18,6 hodin
Objemové látkové zatížení..........................0,309 kg BSK5/m3/den
Provozní koncentrace aktivovaného kalu..5 kg/ m3
Zatížení kalu.................................................0,06 kg/kg/den
Recirkulace vratného kalu...........................do 100 % přítoku
Provozní oxygenační kapacita....................min 2,5 kg vzduchu/den
Koncentrace rozpuštěného O2...................2 mg/l
Objem dosazovací nádrže..........................3,5 m3
Doba zdržení................................................6,7 hod
Plocha nádrže..............................................1,8 m2
Hydraulické zatížení plochy........................0,28 m3/m2/hodinu
 
 
6. Údaje o vodním reicipientu
Název recipientu...................................................Pohořelický potok
Kategorie podle vyhlášky č. 178/2012 Sb...........není významným vodním tokem
Číslo hydrologického pořadí.................................4-13-01-055
Správce vodního toku...........................................Povodí Moravy, s. p. Brno

 

7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákon nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:
1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
2. Organofosforové sloučeniny
3. Organocínové sloučeniny
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
5. Rtuť a její sloučeniny
6. Kadmium a jeho sloučeniny
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
8. Persistentní systetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

 

B. Nebezpečné látky
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny

 • zinek
 • měď
 • nikl
 • chrom
 • olovo
 • selen
 • arzen
 • antimon
 • molybden
 • titan
 • cín
 • baryum
 • berylium
 • bor
 • uran
 • vanad
 • kobalt
 • thalium
 • telur
 • stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách
4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky
5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

7. Fluoridy
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany
9. Kyanidy

 

8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
Povolené limity ukazatelů znečištění komunálních odpadních vod platné pro všechny připojené nemovitosti a zařízení, v nichž vznikají odpadní vody, pokud není u jednotlivých odběratelů stanoveno jinak.


Tabulka č.1 - limity pro odběratele, napojené do výusti V1

 Ukazatel Průměrné hodnoty(mg/l) Maximální hodnoty (mg/l)
 BSK5 30  50
 CHSKCr 100  170
 Nerozpuštěné látky (NL) 40

 76

 C10-40 -

1

 N-NH4+ 20

40

 Pcelk -

5

 pH -

6,5 až 8,5

 teplota -

40oC


 

Tabulka č.2 - limity pro ostatní odběratele

 Ukazatel  Průměrné hodnoty (mg/l)  Maximální hodnoty (mg/l)
 BSK5  240  300
 CHSKCR  440  660
 Nerozpuštěné látky (NL)  200  300
 Rozpuštěné látky celkové  750  1100
 RAS  450  670
 C10-40  4  8
 Extrahovatelné látky  30  40
 N-NH4+  35  45
 Pcelk  7  10
 pH  7  6,0 až 8,5
 teplota  -  40oC

 

Průměrné hodnoty jsou dodrženy, pokud koncentrace znečištění ve směsném vzorku, získaném sléváním dílčích vzorků stejného objemu po dobu 2 hodin nepřekročí stanovené limity.

Maximální hodnoty jsou dodrženy, pokud koncentrace znečištění v bodovém vzorku nepřekročí stanovené limity.

Zjistí-li provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (§10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).
 

9. Měření množství odpadních vod
Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb. a v § 29,30,31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Měření množství vypouštěných odpadních vod odváděných kanalizací, se provede v souladu s uzavřenou smlouvou na odvádění odpadních vod a to buď postupem podle vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§30 a příloha č. 12) nebo prokázáním množství vody
fakturované dodavatelem pitné vody.
 

10. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech
Povinnosti majitele a provozovatele veřejné kanalizace při odstraňování poruch a havárií kanalizace je dán § 9 zákona č. 274/2001 Sb. Provozovatel je oprávněn přerušit odvádění odpadních vod za dodržení podmínek, daných tímto zákonem. Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a toto bezodkladně obnovit.

V případě, že přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod zavinil odběratel, hradí náklady s tím spojené tento odběratel.

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie se hlásí:
Obecní úřad Pohořelice tel. 577 944 721


Producent odpadních vod hlásí neprodleně možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle ustanovení § 40 a §41 zákona č. 254/2001Sb., podává hlášení:

 • Hasičskému záchrannému sboru tel. 150; 112; stanice Otrokovice 950 674 111
 • Policii ČR, obvodní oddělení Napajedla tel. 158; 974 666 731
 • správci povodí a vodního toku Povodí Moravy, s. p. Brno, stálá služba tel. 541 211 737
 • vodoprávní úřad Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí tel. 577 680 111, 577 680 285
 • Českou inspekci životního prostředí tel. 731 405 100

Mimořádné události jsou především povodně. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotnou kanalizaci na níž nejsou instalována žádná uzavírací nebo regulační zařízení, není při povodních ve vodním toku možné poměry v kanalizaci nijak ovlivňovat. Je nutné udržovat v provozuschopném stavu zvláště vtoky extravilánových vod - zejména čistit vtokové česle a lapače splavenin. Při intenzivních srážkách je potom nutné dbát o to, aby se do kanalizace nedostávaly větší spláchnuté předměty, případně aby majitelé jímek a septiků nepřečerpávali během dešťů jejich obsah do vod a do kanalizace.

 

11. Kontrola odpadních vod u sledovaných producentů
Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 274/20001 Sb., § 9 odst. 3 a 4) a § 26 vyhlášky 428/20001 Sb.
11.1 Výčet a informace o sledovaných producentech
V obci nejsou určeni sledovaní producenti odpadních vod.
11.2 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod
11.2.1 ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod) Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod, kterým tato povinnost vyplyne ze smlouvy o podvádění vod. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

Tato povinnost se týká producentů odpadních vod, kteří mají vlastní předčisticí zařízení s povolením k vypouštění do kanalizace.
11.2.2 ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD PROVOZOVATELEM
Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.1.) sledovanými producenty. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity tak, aby byly získány reprezentativní hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. V případě havarijního znečištění i odběrem bodového vzorku.

Kontrola odpadních a povrchových vod se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatel kanalizace.
11.2.3 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD
Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky:

 • Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.
 • Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.
 • Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.
 • Rozbory provádí oprávněná laboratoř s osvědčením o správné činnosti ASLAB nebo ČIA.


12. Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem
Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a
vodoprávní úřad.


13. Aktualizace a revize kanalizačního řádu
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí provozovatel podle stavu, respektive změny technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníky kanalizace a vodoprávní úřad.
 
Zpracovala v listopadu 2013: Ing. Zuzana Kousalíková