Obsah

Domov pokojného stáří Pohořelice

Je zcela zrekonstruovaná historická budova bývalého zámku v krásném a klidném prostředí obklopeném zámeckým parkem.

Jeho zřizovatelem je Obec Pohořelice. Domov poprvé otevřel své brány prvním nájemníkům dne 1. 11. 2002.

Objekt byl citlivě přestavěn na moderní bydlení v samostatných bytových jednotkách, které patří mezi byty zvláštního určení. Jedná se o nájemní byty.

Domov pokojného stáří není pobytovým zařízením sociálních služeb s celodenní pečovatelskou nebo zdravotní péčí.

BYTY JSOU URČENY PŘEDEVŠÍM PRO PŘEVÁŽNĚ SOBĚSTAČNÉ STAROBNÍ DŮCHODCE.

V DPS Pohořelice jsou v pracovních dnech v době od 6:00 do 14:30 hod. poskytovány následující služby, jejichž využívání je podmínkou pro přijetí žádosti o bydlení:

 • praní a žehlení prádla
 • úklid domácnosti

Nájemce, v případě snížení soběstačnosti, si sám nebo prostřednictvím rodinných příslušníků sjednává terénní pečovatelskou službu k zajištění smluvních úkonů (např. u PS Napajedla, Charity Otrokovice apod.), v případě potřebnosti si zajišťuje zařízení poskytující celodenní péči. Lze využít základní sociální poradenství.  

 

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DPS:

 1. Žádost o umístění vyřizuje provozářka DPS Pohořelice.

Kontaktní údaje: mob. 734 549 973, dpspohorelice@obecpohorelice.cz

 1. Žadatel předloží kompletně vyplněnou Žádost o přidělení bytu zvláštního určení včetně jejich příloh  1. Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu,
  2. Čestné prohlášení o bezdlužnosti.
  Formuláře jsou k dostání přímo v kanceláři DPS nebo ke stažení na web. stránkách obce Pohořelice.
 2. Doporučení k uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení poskytuje obci MěÚ Otrokovice - sociální odbor.
 3. Pokud žadatel splňuje VŠECHNA KRITÉRIA A PODMÍNKY pro přidělení bytu, je žádost zařazena

do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS. Při nesplnění podmínek je žádost žadateli vrácena.

 1. Podaná žádost o přidělení bytu nezakládá právní nárok na přidělení bytu.

 

KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ŽÁDOSTÍ O BYT V DPS:             

 1. Žadatel je starobní důchodce.  

 

 1. Žadatel je schopen samostatnosti při pohybu a pobytu v bytě a v péči o svou osobu.

 

 1. Žadatel je schopen díky využívání poskytovaných služeb v DPS vést poměrně samostatný život.

 

 1. Žadatel se zavazuje k využívání úklidových prací (min. sociálního zařízení 1x během měsíce) a praní a žehlení prádla v rozsahu dle vlastních potřeb.

 

Do DPS NEMŮŽE být přijata:

 1. Osoba, která je trvale upoutaná na lůžko nebo potřebuje celodenní péči.

 

 1. Osoba, která není schopna samostatné sebeobsluhy, pohybu a pobytu v bytě.

 

 1. Osoba trpící psychózami.
   
 2. Osoba, která má sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění (např. osoba se stařeckou nebo Alzheimerovou demencí) a jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

 

 1. Osoba, která by mohla ohrozit, popřípadě již ohrožuje, sebe a své okolí pro akutní nebo nestabilizovanou nemoc, závislost na návykových látkách nebo se u ní projevuje absence sociálních a hygienických návyků a její chování by mohlo vést k narušování kolektivního soužití.

 

Vyřazení žádosti z evidence:

1. úmrtím žadatele

2. na vlastní žádost

3. žadatel uvedl do žádosti nebo do příloh nepravdivé údaje

Pokud dojde k vyřazení žádosti z evidence na vlastní žádost nebo vinou žadatele, může být nová žádost zařazena znovu do evidence po uplynutí jednoho roku.

 

 

Výjimky z Pravidel pro podávání žádostí do DPS Pohořelice jsou v kompetenci rady obce Pohořelice.

Platnost Pravidel pro podávání žádostí do DPS Pohořelice od 1. 6. 2019,
schváleno v radě obce dne 10. 6. 2019, č. usn. 4/R/19/2        

 


DPSDPS - cena