Obsah

Komunitní plán SS


Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2013 - 2015

Obec Pohořelice je partnerem projektu Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
 

Loga


Informace týkající se nejen komunitního plánu sociálních služeb na Otrokovicku na období 2013 - 2015 si můžete prohlédnout kliknutím na následující odkaz (budete tím přesměrováni na webové stránky města Otrokovice): Komunitní plánování sociálních služeb


Monitoring a vyhodnocování komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovice

Cíle projektu 
Záměrem projektu je vytvářet na úrovni ORP takové prostředí a činit taková systémová opatření, která zajistí dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro uživatele sociálních služeb a která zároveň nebudou znamenat nepřiměřenou administrativní zátež pro poskytovatele či zadavatele sociálních služeb. Cílem projektu je zlepšit proces monitoringu, vyhodnocování a aktualizace KPSS na Otrokovicku a nastavit nový rámec spolupráce subjektů při řešení situace uživatelů sociálních služeb. Cílem projektu je nastavit systém, který umožní lépe předcházet nestabilitě systému sociálních služeb a hledat inovativní řešení stávajících problému. 


Klíčové aktivity projektu

  • Setkávání pracovních skupin a řídící skupiny (12 setkání všech PS a RS, celkem 72 setkání). 
  • Nastavení a činnost systému monitoringu a vyhodnocování -nastavení systému získávání a vyhodnocování informací o sociálních službách. 
  • Workshopy - neakreditované vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb (6 odborných workshopů s odpovídajícími lektory).

Setkávání pracovních skupin a řídící skupiny

Cílem pravidelného setkávání je sdílení informací a získání politické a odborné shody nad podobou sítě sociálních služeb. Setkávání slouží k tomu, aby byly projednávány slabé stránky systému, aby byly projednávány nenaplněné priority a opatření, zejména systémová a rozvojová. Diskuse v rámci pracovních skupin a řídící skupiny je věnována také implementaci poznatků z projektu Mezinárodní spolupráce v KPSS na Otrokovicku. Dalším úcelem setkávání je kontinuální získávání podnetů od zapojených občanů ze všech oblastí života a jejich řešení. Setkávání pracovních skupin je také trvalým nástrojem zapojení uživatelů sociálních služeb do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Výstupem jsou zápisy z pracovních skupin, usnesení řídící skupiny, průběžně vedená a vypořádávaná agenda podnetů a připomínek a aktualizovaný dokument Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku. Podnety uživatelů soc. služeb a výstupy ze setkávání pracovních skupin a řídící skupiny jsou předávány relevantním útvarům městského úradu k řešení či k zapracování do strategického plánu rozvoje města, do interních předpisů a do instrukcí procesního řízení. Do procesu KPSS jsou v rámci místního partnerství zapojeny obce správního ORP III Otrokovice a obce ze spádové oblasti, poskytovatelé sociálních služeb a uživatelé. Setkávání je rozděleno dle stávající struktury na 5 pracovních skupin: Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny s dětmi, Osoby ohrožené sociálně patologickými jevy a Osoby v krizi a nezaměstnaní. Do každé z pracovních skupin je zapojeno 7 -20 úcastníku. Řídící skupina je složená ze zástupců partnerů projektu, uživatelu, zástupců místních samospráv a zástupců dalších spolupracujících organizací. 6 x za rok jednání pracovních skupin (celkem 60 jednání) a 6 x za rok jednání rídící skupiny (celkem 12 jednání).


Nastavení a činnost systému monitoringu a vyhodnocování

Aktivita bude realizována formou sběru údajů od zástupců poskytovatelů, uživatelů a představitelů obcí, a to prostřednictvím konzultací, dotazníkových šetření, realizací veřejných setkání, komunikací s radou uživatelů jednotlivých zařízení sociálních služeb atp. Systém bude vytvářen členy realizačního týmu a dalšími zainteresovanými osobami z řad partnerů projektu. Výstupem bude dokument, který bude tento nový systém popisovat.


Workshopy

Témata workshopů byla stanovena v rámci partnerství, především poskytovateli sociálních služeb, avšak chceme mít možnost se v rámci projektu věnovat i aktuální problematice. Účastníky workshopů budou pracovníci poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů sociálních služeb. Na workshopy budou zváni také zástupci cílové skupiny uživatelů sociálních služeb a osoby pečující o osobu blízkou. Výstupy z workshopů budou uplatňovány v praxi sociálních služeb a při procesu plánování sociálních služeb na místní i na krajské úrovni. Minimální délka 6 hodin a s min. pocet 10 účastníků na jeden workshop.

Témata workshopu

  • Fundraising a samofinancování soc. služeb 
  • Strategické plánování a řízení 
  • Trendy v sociální práci, přístup k uživatelům 
  • Motivace uživatele 
  • Kvalita služeb vs. současné dotace 
  • Transformace služeb


Harmonogram realizace projektu

Rok 2012: Setkání pracovních skupin a řídící skupiny - květen, červenec, září, listopad; workshopy - červen, říjen 

Rok 2013: Setkání pracovních skupin a řídící skupiny - leden, březen, květen, červenec, září, listopad; workshopy - únor, červen, říjen 

Rok 2014: Setkání pracovních skupin a řídící skupiny - leden, březen; workshop -únor 

Po celou dobu projektu bude probíhat aktivita nastavení a činnost systému monitoringu a vyhodnocování KPSS. 

 
Partneri projektu

Města Otrokovice a Napajedla a obce Bělov, Halenkovice, Nová Dědina, Oldřichovice, Pohořelice a Žlutava. Organizace: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Domov pro seniory Napajedla, Občanské sdružení ONYX, Charita sv. Anežky Otrokovice, SENIOR Otrokovice, Naděje Otrokovice, Oblastní spolek CCK Zlín. 

 
Termín realizace: 1. květen 2012 až 30. duben 2014
Celkové náklady projektu: Kč 1 609 236,80 Kč

Dotační titul: Operační program zaměstnanost Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti; www.esfcr.cz

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00040 


Projekt Monitoring a vyhodnocování komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.